Zondag 19 maart 2023, morgendienst – ds. W. Silfhout – Heilige Doop

HC Zondag 27

Vraag 72 Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelve?
Antwoord Neen het; want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden.

Vraag 73 Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden?
Antwoord God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak; namelijk niet alleen om ons daarmede te leren, dat, gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en den Geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veelmeer, omdat Hij ons door dit Goddelijk pand en waarteken wil verzekeren, dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden.

Vraag 74 Zal men ook de jonge kinderen dopen?
Antwoord Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus’ bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het Oude Verbond of Testament door de besnijdenis geschied is, voor dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is.

Liturgie

  • Psalm 81: 12, 13
  • Psalm 7: 9
  • Lezen: Titus 3: 1 – 15
  • Psalm 100: 4
  • Psalm 105: 5
  • Psalm 134: 3
  • Psalm 105: 3, 6
  • Psalm 87: 4 (diaconale collecte bestemd voor Helpende Handen)

Deze week

April 2024

zondag 21 april

10:00 – 11:30
ds. W. Harinck - Heilig Avondmaal
18:30 – 20:00
ds. W. Harinck - Reguliere dienst