Zondag 15 januari 2023, middagdienst – Leesdienst

HC Zondag 21

Vraag 54 Wat gelooft gij van de heilige, algemene Christelijke Kerk?
Antwoord Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door Zijn Geest en Woord, in enigheid des waren geloofs, van den beginne der wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt; en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

Vraag 55 Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen?
Antwoord Eerstelijk, dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan den Heere Christus en al Zijn schatten en gaven gemeenschap hebben.
Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden.

Vraag 56 Wat gelooft gij van de vergeving der zonden?
Antwoord Dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondigen aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmermeer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmermeer in het gericht Gods kome.

Thema: De vergadering der ware Christgelovigen

  1. Is een uitverkoren gemeente 
  2. Vormt een geheel eigen gemeenschap 
  3. Ontvangt het grootste geschenk. 

Liturgie

  • Gebed des Heeren: 3
  • Psalm 2: 7
  • Lezen: 1 Koningen 19: 1 – 21
  • Psalm 48: 1, 5
  • Psalm 33: 10
  • Psalm 32: 1 (aan de uitgang extra collecte voor de Theologische School)

Deze week

Februari 2024

woensdag 28 februari

19:30 – 21:00
ds. S. Maljaars - Reguliere dienst

Maart 2024

zondag 3 maart

10:00 – 11:30
Leesdienst
17:00 – 18:30
ds. R. Kattenberg - Reguliere dienst