Zondag 12 maart 2023, avonddienst – ds. C.J. Meeuse

HC Zondag 26

Vraag 69 Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antwoord Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft, dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest van de onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben.

Vraag 70 Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn?
Antwoord Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil, hetwelk Hij in Zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft; daarna ook, door den Heiligen Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven, en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen.

Vraag 71 Waar heeft ons Christus toegezegd dat Hij ons zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden?
Antwoord In de inzetting des Doops, welke alzo luidt: Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; Matth. 28:19. En: Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden; Mark. 16:16. Deze belofte wordt ook herhaald, waar de Schrift den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt; Tit. 3:5. Hand. 22:16.

Thema: De doop als middel tot verzekering van het geloof

  1. Hoe deze verzekering plaatsvindt
  2. Waarop het geloof gevestigd wordt
  3. Wat hiervan de vruchten zijn
  4. Waar God ons dit leert

Liturgie

  • Psalm 35: 1
  • Psalm 29: 6
  • Lezen: 1 Petrus 3: 1 – 22
  • Psalm 87: 3, 4, 5
  • Psalm 65: 2, 3
  • Psalm 105: 5 (collecte voor de kerk is bestemd voor de emerituskas)

Deze week

December 2023

zondag 3 december

10:00 – 11:30
ds. W. Silfhout - Reguliere dienst
19:00 – 20:30
ds. W. Silfhout - Reguliere dienst