Zondag 4 september 2022, middagdienst – ds. J.W. Verweij

HC Zondag 15

Vraag 37 Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?
Antwoord Dat Hij aan lichaam en ziel, den gansen tijd Zijns levens op de aarde, maar inzonderheid aan het einde Zijns levens, den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft, opdat Hij met Zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Vraag 38 Waarom heeft Hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden?
Antwoord Opdat Hij, onschuldig onder den wereldlijken rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijdde.

Vraag 39 Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware?
Antwoord Ja het; want daardoor ben ik zeker, dat Hij de vervloeking die op mij lag, op Zich geladen heeft; dewijl de dood des kruises van God vervloekt was.

 

Liturgie

  • Psalm 103: 2
  • Geloofsbelijdenis
  • Psalm 2: 7
  • Jesaja 53: 1 – 12
  • Psalm 40: 3, 4
  • Psalm 51: 3
  • Psalm 89: 1 (diaconale collecte voor hulp aan verdrukte christenen)

Deze week

September 2022

zondag 25 september

10:00 – 11:30
ds. J. Schipper - Reguliere dienst
19:00 – 20:30
ds. G.J. Baan - Reguliere dienst

woensdag 28 september

19:30 – 21:00
ds. G.J. van Aalst - Reguliere dienst