Zondag 20 november 2022, morgendienst – Leesdienst

Tekst: Genesis 27: 27 – 29

En hij kwam bij, en hij kuste hem; toen rook hij de reuk zijner klederen, en zegende hem; en hij zeide: Zie, de reuk mijns zoons is als de reuk des velds, hetwelk de HEERE gezegend heeft. Zo geve u dan God van den dauw des hemels, en de vettigheid der aarde, en menigte van tarwe en most. Volken zullen u dienen, en natiën zullen zich voor u nederbuigen; wees heer over uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen! Vervloekt moet hij zijn, wie u vervloekt; en wie u zegent, zij gezegend!

Thema: Voor wie is de verbondszegen?

 1. Izak is blind
 2. Izak zegent
 3. Izak schrikt

Liturgie

 • Psalm 130: 3
 • 10 Geboden des Heeren: 9
 • Lezen: Genesis 25: 27 – 34
 • Lezen: Genesis 27: 22 – 33
 • Psalm 90: 8, 9
 • Psalm 146: 6
 • Psalm 27: 5
 • Psalm 4: 4 (kerkelijke collecte bestemd voor de emerituskas)

Citaat

“De kinderdoop heeft zo’n rijke betekenis. De Heere is je in de doop tegemoet getreden waarbij Hij als het ware Zijn hand op je hoofd legde en tot je sprak: ‘Kindeke, Ik zweer u, dat Ik u niet zal afwijzen als u tot Mij komt! Op Mijn trouwverbond; al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig.’ Daarom zal het vreselijk zijn om gedoopt te zijn en dan onbekeerd te sterven.” Ds. J. van Vliet

Leestips

 • Genesis 17: 9 – 27
 • Psalm 105
 • Galaten 3: 1 – 18

Vragen voor de kinderen

 1. Welke zegen spreekt de dominee aan het begin van de dienst uit?
 2. Wie van de vier mensen in deze geschiedenis valt je tegen? Waarom? Val jij jezelf ook wel eens tegen? Waarom valt de Heere nooit tegen?
 3. Wat is wél goed in het verlangen van Jakob? En wat is níet goed?
 4. Jakob en bedrieger lijken in de Hebreeuwse taal erg op elkaar. Hoe zit dat?
 5. Izak heeft de zegen aan de verkeerde gegeven. Hij is als ‘iemand die een brief in de verkeerde envelop heeft gestopt’. Wat bedoelt de dominee hiermee?

Gespreksvragen

 1. In de preek gaat het over de zegen. Wat is een zegen?
 2. Zowel Izak als Rebekka maken een fout door een voorkeur voor een kind te hebben. Hoe zou je dit kunnen voorkomen?
 3. Hoe ziet u het verachten van de eerstgeboortezegen van Ezau? Herkent u iets van het verachten van het heilige in uw eigen leven? Hoe dan?
 4. De dominee spreekt over ‘zonde is als het lopen op een roltrap’. Hoe bedoelt hij dat? Hoe zie je, in dit verband, de relatie met je gebedsleven?
 5. Welke elementen ziet de dominee in de schrik van Izak? Wat kunnen wij daarvan leren?
 6. Voor wie is de verbondszegen? Hoe heeft dat een plaats in uw gebed?

Deze week

December 2022

woensdag 7 december

19:30 – 21:00
ds. E. Bakker - Reguliere dienst

zondag 11 december

10:00 – 11:30
Leesdienst
15:30 – 17:00
ds. M.H. Schot - Reguliere dienst