Overigen

Privacy is van groot belang voor de gemeente en alle betrokkenen.
Onze gemeente heeft een privacyverklaring. Deze verklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens in de kerk. Ze geeft ook inzicht in de vraag welke soorten persoonsgegevens worden verwerkt en de verklaring beschrijft de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft.

De contactpersoon voor privacy bij de kerk is de scriba. Bij hem kan desgewenst de privacyverklaring worden opgevraagd.
Ontruimingsoefening van de kerk

Beste gemeenteleden,

In onze kerk denken we in de commissie veiligheid en hulpverlening na over veiligheid in en om de kerk. Dit staat beschreven in een veiligheidsplan.
Een onderdeel van het veiligheidsplan is het ontruimingsplan. Hierin staat hoe we de kerk ontruimen als dit nodig is. Periodiek beoefenen we een dergelijke ontruiming.
Op DV 1 november 2017 na de morgendienst hopen we weer zo'n oefening te houden.

Waarom doen we dit?
We oefenen een ontruiming om u als gemeentelid te laten zien en beleven hoe we de kerk ontruimen als hier noodzaak voor is.

Hoe vindt de ontruiming plaats?
Als er een ontruiming plaats vindt in de kerk, dan wordt dit door de ouderling van dienst aangegeven vanaf het podium. U verlaat dan direct de kerk via de hoofdingangen van ons kerkgebouw, zoals hieronder op de tekening is aangegeven. (Herkenbare ontruimers geven hierbij aanwijzingen).
Buiten loopt u aan de voorzijde van het kerkgebouw richting parkeerplaats. De parkeerplaats noemen we de verzamlplaats (V).
Op de verzamelplaats wacht u totdat er aangegeven wordt dat de oefening is afgelopen of wat er verder moet gebeuren.

Let op: in verband met de veiligheid niet met de auto gaan rijden.

Na einde oefening kunt u rustig en veilig vertrekken.Heeft u vragen over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Namens de commissie veiligheid en hulpverlening

Hans Burger, tel: +31 65 34 78 555
In onze gemeente is eind 2015 een Israëlcommissie opgericht. Hiermee willen we binnen de plaatselijke gemeente invulling geven aan de roeping die er ligt met betrekking tot het Joodse volk.

In de Bijbel wordt dit volk Gods ‘eerstgeboren zoon’ genoemd (Ex. 4:22), en nog steeds zijn zij ‘beminden, om der vaderen wil’ (Rom. 11:28).

Hierbij kennen we 3 doelen:
  1. Bekendheid te geven aan het werk onder het Joodse volk;
  2. Aan te zetten tot bezinning op de plaats van het verbondsvolk Israël in het licht van de Heilige Schrift en op onze kerkelijke opdracht ten aanzien van het Joodse volk;
  3. Geld in te zamelen voor het Deputaatschap voor Israël, dat zich onder andere inzet voor evangelieverkondiging onder het volk Israël.
De Israëlcommissie wordt gevormd door:

voorzitter:
Dhr. J. Kroon

secretaris:
Mw GH Blok-Heger

penningmeester:
Dhr. M.C.G. van de Lagemaat

overige leden:
Dhr. A.S. Noordzij

Rekening:
NL 32 ABNA 0439 6423 96  t.n.v.  Gereformeerde Gemeente Woerden

Subcategorieën

Binnenkort:

ma okt 25 @19:00 - 21:45
Catechisatie-avond
di okt 26 @19:45 - 21:45
Mannenvereniging - 1 Thessalonicenzen 3
wo okt 27 @20:00 - 22:00
Timotheüs -
do okt 28 @20:00 - 22:00
Preludium - Repetitie
vr okt 29 @19:00 - 19:15
Meditatie kerktelefoon
vr okt 29 @19:30 - 21:00
Samuël -
za okt 30 @08:00 - 12:00
Oud metaal
za okt 30 @10:30 - 11:30
Bibliotheek
za okt 30 @12:45 - 17:15
-12 Verenigingen - Herfstuitje
za okt 30 @19:45 - 22:00
Augustinus - Spelletjesavond
Er is geen uitzending